ญาดา ชอบทำดี.

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก = Model of local gastronomy tourism in Eastern seaboard area / [บทความ - Fulltext Available] Model of local gastronomy tourism in Eastern seaboard area ญาดา ชอบทำดี, นรินทร์ สังข์รักษา. - 2562.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การท่องเที่ยวเชิงอาหาร.
อาหารท้องถิ่น--ไทย (ภาคตะวันออก)

อาหารพื้นถิ่น Gastronomy tourism Local gastronomy