ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดัชนี SET 100 = Factors affecting capital structure of listed companies in SET 100 / [บทความ - Fulltext Available] Factors affecting capital structure of listed companies in SET 100 ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล... [และคนอื่นๆ]. - 2564.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


เงินทุน.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างเงินทุน ดัชนี set100