ธิติพล ศรีประทักษ์,

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับกายวิภาค = The civil procedure code : anatomy edition / Civil procedure code : anatomy edition ธิติพล ศรีประทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - 446 หน้า.

270.00.

9786165728546


วิธีพิจารณาความแพ่ง.

347.59305 / ธ59ป