ธิติพล ศรีประทักษ์,

ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับกายวิภาค = The criminal code : anatomy edition / Criminal code : anatomy edition ธิติพล ศรีประทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - 292 หน้า.

210.00.

9786165659604


กฎหมายอาญา.

345.593 / ธ59ป