เอกชัย สุมาลี,

Smart City guide book ll : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถินสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย ; บรรณาธิการโดย อรทัย ก๊กผล, ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. - 127 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 133 . - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 133 .

บริจาค.

มีบรรณานุกรม.

9786164761315


การปกครองท้องถิ่น.
การพัฒนาเมือง.
เมือง --ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
เทคโนโลยี่สารสนเทศ--การจัดการ.

352.14 / อ861ส