โสภณ พรโชคชัย,

CSR ที่แท้ / CSR ที่แท้ : เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่ม โสภณ พรโชคชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงใหม่) - 204 หน้า.

150.00.

9786169328063


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
จรรยาบรรณทางธุรกิจ.

658.408 / ส975ซ