สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่,

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 411 หน้า.

380.00.

บรรณานุกรมท้ายเล่ม.

9789742037918


การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.

347.59309 / ส259ก