ไดมอนด์, จาเร็ด,

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต = Upheaval : turning points for nations in crisis / Upheaval : turning points for nations in crisis จาเร็ด ไดมอนด์ ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และ สัญญา นาวายุทธ แปล. - 590 หน้า : ภาพประกอบ.

530.00.

9786163017208


การจัดการภาวะวิกฤตในภาครัฐ--การศึกษาเฉพาะกรณี.
ประวัติศาสตร์สังคม--การศึกษาเฉพาะกรณี.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--การศึกษาเฉพาะกรณี.

303.48409 / ด97ก