มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน = Thailand research expo 2020 / Thailand research expo 2020 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) - 243 หน้า : ภาพประกอบ.

ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ บริจาค


วิจัย--นิทรรศการ.--ไทย
สิ่งประดิษฐ์--ไทย--นิทรรศการ.

001.4 / ส652ม