สรกล อดุลยานนท์,

ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน : ตัน ภาสกรนที / สรกล อดุลยานนท์, วทัญญู รณชิตพานิชยกิจ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 27. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค

9789740207696


ตัน ภาสกรนที, 2502-


นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

923.8593 / ต53ส