ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ.

อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีต่อมูลค่ากิจการที่วัดโดยใช้ Tobin’s Q ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Influence of enterprise risk management of firm value measured by Tobin's Q of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / [บทความ - Fulltext Available] The Influence of enterprise risk management of firm value measured by Tobin's Q of listed companies in The Stock Exchange of Thailand ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การบริหารความเสี่ยง.

การบริหารความเสี่ยงองค์กร มูลค่ากิจการ โมเดลสมการโครงสร้าง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย