รักชนก สำเนียงล้ำ.

ปัจจัยที่ส่งผลให้การกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนครั้งแรกต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting the underpricing of initial public offerings in The Stock Exchange of Thailand / [บทความ - Fulltext Available] Factors affecting the underpricing of initial public offerings in The Stock Exchange of Thailand รักชนก สำเนียงล้ำ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ราคาหลักทรัพย์.

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย