พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์.

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญา กับ มูลค่ากิจการตามราคาตลาด = The Relationship between intellectual capital and market value of the Ffrms / [บทความ - Fulltext Available] The Relationship between intellectual capital and market value of the Ffrms พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ ศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ทุนทางปัญญา.
ทุนมนุษย์.
องค์กรธุรกิจ--การกำหนดมูลค่า.

มูลค่ากิจการตามราคาตลาด ทุนเชิงโครงสร้าง ทุนเชิงลูกค้าสัมพันธ์