สุพรรณี คำวาส.

การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed Companies / [บทความ - Fulltext Available] Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed Companies สุพรรณี คำวาส, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


องค์กรธุรกิจ--การกำหนดมูลค่า.
รายงานของผู้สอบบัญชี.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มูลค่าองค์กรตามราคาตลาด