อาทิตย์ บุญญะโสภัต.

หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / [บทความ - Fulltext Available] อาทิตย์ บุญญะโสภัต. - 2562


มีบทคัดย่อภาษาไทย.


หลักนิติธรรม.
การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พนักงานฝ่ายปกครอง