พีรดร แก้วลาย,

Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พีรดร แก้วลาย และขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการโดย อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย ; วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - xvi, 137 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 125 . - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 125 .

บริจาค.

มีบรรณานุกรม.

9786164760615


การพัฒนาชุมชน--ไทย.
ความคิดและการคิด.

307.14 / พ793ด