พลชัย เพชรปลอด.

5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า / พลชัย เพชรปลอด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 120 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค.

มีบรรณานุกรม.


ขยะ--การจัดการ.
พลังงานจากขยะ.

ขยะที่ใช้เป็นพลังงาน

363.728 / พ456ห