ธฤตวัน เจริญพร.

บริบทที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรในธุรกิจที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย = The influencing contexts of organizational implimentation strategy toward accommodation business in Thailand / [บทความ - Fulltext Available] The influencing contexts of organizational implimentation strategy toward accommodation business in Thailand ธฤตวัน เจริญพร, ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ และศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ที่พักนักท่องเที่ยว.

บริบทที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงาน ธุรกิจที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักนักท่องเที่ยว