เสาวณีย์ อัศวโรจน์.

การสนับสนุนทางการเงินของบุคคลภายนอกในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ / [บทความ - Fulltext Available] เสาวณีย์ อัศวโรจน์. - 2561


การเงิน.
การอนุญาโตตุลาการ.
การอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ.

การพาณิชย์ระหว่างประเทศ