สมชาย รัตนชื่อสกุล.

การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน = Acceptance and enforcement international tribunal verdict within ASEAN countries / [บทความ - Fulltext Available] Acceptance and enforcement international tribunal verdict within ASEAN countries สมชาย รัตนชื่อสกุล...[และคนอื่น ๆ]. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การระงับข้อพิพาท.
การระงับข้อพิพาท--กลุ่มประเทศอาเซียน.
อนุญาโตตุลาการ.
การอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ.

อาเซียน การบังคับตามคำชี้ขาด