เพ็ญจันทร์ แสงอาวุธ.

การกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงานและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม MAI = Corporate governance, firm performance and market value: listed firms in Thailand (MAI) / [บทความ - Fulltext Available] Corporate governance, firm performance and market value: listed firms in Thailand (MAI) เพ็ญจันทร์ แสงอาวุธ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การกำกับดูแลกิจการ.

ผลการดดำเนินงาน มูลค่ากิจการตามราคาตลาด