พรชนก เฉลิมพงษ์.

คณะกรรมการบริษัท และนวัตกรรม กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Board of director and information with performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / [บทความ - Fulltext Available] Board of director and information with performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand พรชนก เฉลิมพงษ์, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. - 2562


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


บริษัทมหาชน.

คณะกรรมการบริษัท นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน หุ้นยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย