สุพิศ ปราณีตพลกรัง,

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - 124 หน้า.

130.00

9789742037710


การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

347.09 / ส775ก