พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ.

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนชดเชยทรัพยากรกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between the slack resources compensation and firm performance of listed companies in the stock exchange of Thailand / [บทความ - Fulltext Available] Relationship between the slack resources compensation and firm performance of listed companies in the stock exchange of Thailand พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู, ศิริเดช คำสุพรหม.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


บริษัทมหาชน.

ส่วนชดเชยทรัพยากร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย