ดวงมณี โกมารทัต

การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - 648 หน้า.

310.00.

บรรณานุกรมท้ายเล่ม.

9789740326571


การบัญชีต้นทุน.

657.42 / ด17ก