บีนแบคแบบกลม สีเหลือง. - 1 ตัว.

อาคาร 24 ชั้น 6 idea agora.