จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน.

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors contributing to the success of the community mediation : a case study of Khok Kham District Community Justice Center, Mueang district, Samutsakhon province / [บทความ - Fulltext Available] Factors contributing to the success of the community mediation : a case study of Khok Kham District Community Justice Center, Mueang district, Samutsakhon province จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน, อรนันท์ กลันทปุระ. - 2557


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ศูนย์ยุติธรรมชุมชน--สมุทรสาคร--การศึกษาเฉพาะกรณี.


การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.
ชุมชน--ปัญหาและข้อพิพาท.

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกขาม