ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา,

สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Media ecosystem / Media ecosystem ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, มาโนช ชุ่มเมืองปัก. - 207 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค.


สื่อมวลชน--แง่สังคม.
สิ่งแวดล้อม.

302.23 / ช144ส