สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล,

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / Accounting information systems สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล. - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

บริจาค.

9746775456


การบัญชี--การประมวลผลข้อมูล.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การบัญชี.
การบัญชี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

657.0285 / ส819ร