อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์,

การบัญชีชั้นกลาง 1 = Intermediate accounting 1 / Intermediate accounting 1 อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - 2 เล่ม.

บริจาค.

บรรณานุกรมประกอบ.

9786167734187 (เล่ม 1) 9786167734224 (เล่ม 2)


การบัญชี.

657.044 / อ372ก