ชลลดา เลิฟ.

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลกับคุณภาพกำไร = Environment, social and governance performance (ESG) with earnings quality / [บทความ - Fulltext Available] Environment, social and governance performance (ESG) with earnings quality ชลลดา เลิฟ. - 2562


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


กำไรของบริษัท.
บรรษัทภิบาล --แง่สิ่งแวดล้อม.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล คุณภาพกำไร คุณภาพรายการคงค้าง ข้อมูลกำไรที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การปรับงบการเงินย้อนหลัง