พุทธิสุทธ์ ตรีรัตน์ดิลกกุล.

โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Capital structure, dividend policy and earnings quality of Thai listed companies in Stock exchange of Thailand / [บทความ - Fulltext Available] Capital structure, dividend policy and earnings quality of Thai listed companies in Stock exchange of Thailand พุทธิสุทธ์ ตรีรัตน์ดิลกกุล, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. - 2562


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


เงินทุน.
เงินปันผล.
กำไรของบริษัท.
ตลาดหลักทรัพย์.
บริษัทมหาชน.

โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล คุณภาพกำไร