500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / ห้าร้อยคันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน. AJALT Association for Japanese-Language Teaching ; แปลโดย ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. - พิมพ์ครั้งแรก. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 2 แผ่น. - Practical kanji . - Practical kanji .

เล่ม. 1 ฉ. 1 ราคา 325.00
เล่ม. 2 ฉ. 1 ราคา 355.00

9789744437617 (ล.1) 9789744437624 (ล.2)


ภาษาญี่ปุ่น--ตัวอักษร.
ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์.
ภาษาญี่ปุ่น--ไวยากรณ์.
ภาษาญี่ปุ่น--การเขียน.

495.611 / ส266ห