ธัญธัช นันท์ชนก,

Infographic design : ฉบับ quick start + easy workshop + make money / อินโฟกราฟิก ดีไซน์ ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - 280 หน้า : ภาพประกอบ.

229.00.

9786167897660


การสร้างมโนภาพสารสนเทศ.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
กราฟิกอาร์ต.
การสื่อทางภาพ.
การออกแบบกราฟิก.

006.6 / ธ29อ