ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์,

กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์, สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

300.00

มีบรรณานุกรมและดัชนี

9789740336617


อาหารหมัก--จุลชีววิทยา.
อาหารดอง--จุลชีววิทยา.

664.0286 / ป424ก