ปิยศักดิ์ มานะสันต์,

Learn & change fast in 4.0 ชนะอย่างไรในยุค 4.0 / ชนะอย่างไรในยุค 4.0 ปิยศักดิ์ มานะสันต์. - 255 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

220.00.

9786160830183


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
การวางแผนธุรกิจ.
เศรษฐกิจดิจิทัล.

650 / ป691ล