กัญช์ อินทรโกเศศ,

หลักการตลาด / เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการตลาด กัญช์ อินทรโกเศศ. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

บริจาค. หมายเลขเล่มกำหนดโดยบรรณารักษ์.

ล. 1 บทที่ 1-6 -- ล. 2 บทที่ 7-14.


การตลาด.

658.8 / ก383ห