การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ = Modern business management / Modern business management ไพรินทร์ สมภพสกุล [และคนอื่นๆ 4 คน] - 303 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค.

บรรณานุกรมท้ายเล่ม.

9789746776912


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

658 / พ986ก