University of the Thai Chamber of Commerce Library
Zhou Enlai [videorecording] = Guangxi dian ying zhi pian chang she zhi ; dao yan Ding Yinnan ; bian ju: Song Jialing (zhi bi), Ding Yinnan, Liu Simin. , China - [Ji'nan] : [Guangzhou] : Qi Lu dian zi yin xiang chu ban she ; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si, 2003. - 2 videodiscs (158 min.) in 1 case : sound, color ; 4 3/4 in. - Han yu = Chinese, Follow me. . - Gen wo xue Han yu .

Originally released as a motion picture in 1991.

9787884085248 7884085240
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: library@utcc.ac.th