ยุพิน พิทยาวัฒนชัย,

การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า = Marketing channels and distribution management / Marketing channels and distribution management ยุพิน พิทยาวัฒนชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 271 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค

9786167822990


ช่องทางการตลาด.
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค--การจัดการ.
การตลาด.

658.84 / ย61ก