การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม / สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการโดย ณัฐนันท์ คุณเงิน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - 338 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค.

9786167273822


ปัญหาสิ่งแวดล้อม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.
ความขัดแย้งทางสังคม.
การบริหารความขัดแย้ง.
การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.

303.69 / ก448