สุดจิต นิมิตกุล,

การจัดการยุคโลกา-เทศาภิวัฒน์ : ในมุมมองนักปฏิบัติ / สุดจิต นิมิตกุล. - 211 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค.


การบริหารรัฐกิจ.
การบริหาร.
การจัดการ.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
การปกครองท้องถิ่น.
ธรรมรัฐ.

351 / ส736ก