วิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล.

การศึกษาการจ่ายเงินปันผล และการจัดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในกลุ่มสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล. - 2546. - จ, 750 หน้า.

บริจาค บริจาค

งานวิจัย (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546.


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --งานวิจัย.


บริษัทมหาชน.
เงินทุน.
เงินปันผล.
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

การจัดโครงสร้างเงินทุน. การจ่ายเงินปันผล. บริษัทกลุ่มสื่อสาร. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.

332.63221 / ว732ก