กิตติ์ จิรติกุล.

ทางลัดพิชิต Redesigned TOEIC / กิตติ์ จิรติกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2557. - 302 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม 1 แผ่น.

450.00

9786167380049


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

428.24076 / ก629ท 2557