จูซูจิ้น.

เจิ้งเหอ มหาขันทีแห่งท้องทะเล / จูซูจิ้น, เฉินหมิ่นลี่ ; แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. - 2 เล่ม.

320.00

9789740208969


นวนิยายจีน.