วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 = Inventor's day 2014 / Inventor's day 2014 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2557. - 516 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค


นักประดิษฐ์--ไทย.
สิ่งประดิษฐ์--รางวัล.--ไทย
สิ่งประดิษฐ์--วิจัย.--ไทย
สิ่งประดิษฐ์--สิทธิบัตร.--ไทย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

608.7593 / ว463