กรณีปราสาทพระวิหาร : จากมรดกอาณานิคมสู่มรดกโลก อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551. - 79 หน้า : ภาพประกอบ.


โบราณสถาน.


ปราสาทพระวิหาร--ปัญหาและข้อพิพาท.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา.
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--เขตแดน.
กัมพูชา--เขตแดน.

341.42 / ก158