อุบลวรรณ ขุนทอง.

ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย = The success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in Thailand / [บทความ] Success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in Thailand อุบลวรรณ ขุนทอง, ศิริเดช คำสุพรหม และนพพร ศรีวรวิไล. - 2557.

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. Bib. 252335 สำหรับค้น Fulltext


นักบัญชี.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

การวางแผนทรัพยากรองค์กร