คำขอให้ตีความ คำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) : (ระหว่างกัมพูชากับไทย) คำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 = Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in The case concerning The Temple of Preah vihear (CAMBODIA V. THAILAND) Judgment of 11 November 2013 / Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in The case concerning The Temple of Preah vihear (CAMBODIA V. THAILAND) Judgment of 11 November 2013 - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. - 135 หน้า.

บริจาค

9786163410184


ศาลโลก.


กฎหมาย--การตีความ.


ปราสาทพระวิหาร--ปัญหาและข้อพิพาท.
ปราสาทพระวิหาร--เขตแดนและการอ้างกรรมสิทธิ์.
ไทย--ปัญหาชายแดน--กัมพูชา.
กัมพูชา--ปัญหาชายแดน--ไทย.

341.42 / ค36