จับชีพจรประเทศไทย = A Nation in decline / Nation in decline สำนักข่าวไทยพับลิก้า ; มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556. - 267 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค

9786169190400d


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
ธรรมรัฐ--ไทย.
สิ่งแวดล้อม--ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--ภาวะสังคม.

303.49 / จ283